1 Offertevoorstel & overeenkomst

De door SvCreations gemaakte offerte is geldig gedurende 30 dagen vanaf bovenvermelde datum. Na deze 30 dagen heeft het louter nog een informatieve waarde. De prijzen op de offerte zijn steeds exclusief BTW, tenzij dit anders vermeld staat.
SvCreations is slechts gebonden aan de offerte na schriftelijke aanvaarding door u als klant of een bevoegde, dan pas komt de overeenkomst van de offerte tot stand. Indien deze aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van die in de offerte opgenomen dan is SvCreations daaraan niet gebonden. De offerte komt dat niet overeenkomstig met de afwijkende aanvaarding tot stand tenzij dit uitdrukkelijk zou vermeld staan in de overeenkomst.

Deze offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten en voorop gestelde prijsopgaves verplichten geenzins SvCreations tot het verrichten van deze opdracht tegen een overeenkomstig deel van de reeds opgegeven prijs.
Een overeenkomst van deze offerte komt pas tot stand na ondertekening van het document waarin enerzijds een duidelijke taakomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd in opgenomen alsook de specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de algemene voorwaarden. Enkel indien deze overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

2 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, documenten, opdrachten, overeenkomsten en facturen van SvCreations tenzij er afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd. Elke afwijking van onze algemene voorwaarden moeten vooraf het ontwerp uitmaken van een schriftelijk door SvCreations ondertekend akkoord. In de offerte wordt de klant genoemd die de bestelling

uitvoerde en de leverancier in dit geval Sv Creations die de bestelling aanvaard. U als klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van u als klant of derde ook indien Sv Creations deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere mogelijke voorwaarden moeten door SvCreations schriftelijk worden bevestigd. Onze versie kan u terug vinden op www.SvCreations.be of bijgevoegd bij uw offerte.

3 Aanvang, duur & beëindigen van uw project

SvCreations kan de overeenkomst van offerte met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan één of meerdere van onze verplichtingen niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. SvCreations heeft het recht om de overeenkomst van offerte zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van een faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderzins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.De klant heeft dan ook geen enkel recht op enige schadevergoeding.

Elke annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slecht geldig mits een schriftelijke aanvaarding door SvCreations. In geval van annulatie is ere en forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling.

4 Aanlevering van het project aan de klant

Bij elke bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van het project te bezorgen aan SvCreations. Bij een gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of het nodige materiaal zal Sv Creations de werken uitvoeren naar eigen vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant extra zal worden gefactureerd.

5 Extra werk aan uw project

Met u als klant is een vaste prijs overeengekomen in de offerte, deze vaste prijs zal dan ook slecht betrekking hebben op de taken en diensten in de overeenkomstige offerte van SvCreations aan de hand van de gebruikelijke tarieven.
Volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot extra werk:

Mogelijke uitbereiding of wijziging van analyse, het pakket van eisen en wensen van het ontwerp, nadat deze door opdrachtgever reeds is goedgekeurd.
Mogelijke eisen of wensen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of onvoldoende duidelijk aan SvCreations zijn overgemaakt. Mogelijke gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door SvCreations in redelijkheid niet waren te voorzien

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

6 Oplevering & leveringstermijn van uw project

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen op de offerte.
Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.

Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7 Hosting & Domeinnaam van uw project

Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door
de officiële domeinnaam registratieinstanties. In België is dit DNS.
Domeinnaam en hostingovereenkomsten worden gefactureerd door SvCreations na de vervaldatum. Vernieuwingsfacturen worden opgemaakt tijdens de maand voor de vervaldatum. Overeenkomsten kunnen opgezegd worden via aangetekend schrijven 2 maanden voor de vervaldatum.

Bij nietbetaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt. Het heractiveren van uw domein,indien nog mogelijk zal pas gebeuren na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van de heraanvraag.

8 Hosting, Email & Beveiliging van uw project

SvCreations kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.
SvCreations voorziet in alle gevallen een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

9 Klachten

Klachten met betrekking tot onze diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden van SvCreations zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren.
Klachten die niet binnen de 8 werkdagen na levering van uw project of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken dienen evenwel aan Sv Creations gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging

der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

10 Eigendomsrecht

De geleverde goederen, software of diensten blijven steeds eigendom van SvCreations tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs eventueel vermeerderd met de kosten en intresten.
Na installatie van de applicatie verleent SvCreations u een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Sv Creations volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de softwarealgoritmes en logica, broncode, databasesystemen en ontwerpen, foto en grafisch materiaal, filmbeelden, logo ontwerpen, website ontwerpen en interfaces. SvCreations heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door Sv Creations beschikbaar gestelde hardware, of bij SvCreations ondergebrachte hardware en waarborgt dat SvCreations hiervoor nooit kan worden aangesproken. SvCreations heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken dat eigendom is van de klant van SvCreations.

Bij de beëindiging van de samenwerking kan de klant in geval van een statische website beschikken over alle materiaal van de website met uitzondering van de scripts (bv. mailform, statistieken) “as is”, of in geval van een databasegestuurde website zal de data uit de databank als exportfile ter beschikken worden gesteld. Bij de beëindiging van de samenwerking is SvCreations er niet toe gehouden verder in te staan voor de authenticiteit

en integriteit van al deze elementen, noch tot het kosteloos meewerken aan de migratie van de website naar een andere omgeving.

11 Gebruikersvoorwaarden

Het netwerk en de infrastructuur van SvCreations mogen in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bv. videobeelden, muziek, teksten en beeldmateriaal zonder voorafgaande toestemming van de auteur, seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht of software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen. Spamming = het verzenden van massa email via een server van SvCreations of een emailadres dat beheerd wordt via een server van SvCreations is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als er massa emails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op servers van Sv- Creations.

12 Aansprakelijkheid

SvCreations is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.
De klant vrijwaart SvCreations voor elke vordering van derden, ook na het beëindiging van de overeenkomst. SvCreations kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door SvCreations ontwikkelde websites.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Sv Creations is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. SvCreations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

13 Bewijsmiddel

Zowel SvCreations als de klant aanvaarden elektronische communicatie zoals email als geldig bewijsmiddel.

14 Betaling

De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de ontvangst van de factuur.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.

Bij gehele of gedeeltelijke nietbetaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Voor programmering is 50% opeisbaar en voor definitieve oplevering 20%.In de overeenkomst zijn deeltijdse opleveringsmomenten voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website online te publiceren.

15 Bevoegdheden en Toepasselijk Recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen SvCreations en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SvCreations. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.